Unelma-Pulinan portfolio

by Sometaduuniin-hanke

Miten saamme tietoa tutkinnon tai koulutuksen tuottamasta oppimisesta ja osaamisesta? Entä tiedon soveltamisesta tai yleisten työelämävalmiuksien kehittymisestä? Niinpä, ajattelepa mitkä kaikki yleiset työelämävalmiudet tulevat näkyväksi portfoliota tehdessä ja miten ohjaus ja arviointi mahdollistuvat.

Entä kun kohderyhmä on kaukana, verkon päässä tai maantieteellisesti arjen kasvokkaisten kohtaamisten ulottumattomissa - tällöinkin portfolion kautta voi seurata koulutuksen vaikuttavuutta yksilön tasolla.

Myös vaihto-opiskelu on iso transitio. Sen vaikutusten seuraamiseksi digitaalinen tarinankerronta esimerkiksi kv-osaamisen kasvutarinasta ja portfolion kokoaminen toimisi hyvin.

Miten saamme tietoa tutkinnon tai koulutuksen tuottamasta oppimisesta ja osaamisesta? Entä tiedon soveltamisesta tai yleisten työelämävalmiuksien kehittymisestä? Pysähdy pohtimaan hetkeksi, mitkä kaikki yleiset työelämävalmiudet tulevat näkyväksi portfoliota tehdessä ja miten näiden ohjaus ja arviointi mahdollistuvat.
Kun koulutettava kohderyhmä on verkon päässä tai maantieteellisesti kaukana  tällöinkin portfolion kautta voi seurata oppimisprosessia ja koulutuksen vaikuttavuutta yksilön tasolla.
Vaihto-opiskelu on iso transitio. Sen vaikutusten seuraamiseksi digitaalinen tarinankerrontana (esimerkiksi kv-osaamisen kasvutarina) toimisi hyvin.

Portfolion ei ole tarkoituksenmukaista olla päälle liimattu toimintatapa, vaan on hyvä pysähtyä pohtimaan, miten se tukee toimintaa.  Perustuuko tarjottava koulutus johonkin pedagogiseen toimintamalliin ja jos, niin miten istun tähän? Voit pysähtyä myös pohtimaan, onko korkeakoulun tavoitteissa, joko laadullisissa tai määrällisissä, jotain sellaista, johon voidaan vaikuttaa portfoliotyöskentelyn kautta.

Alla on esimerkkinä jumpattu kuvana sitä, mikä portfolion rooli voisi olla Laurea-ammattikorkeakoulun Learning by Developing (LbD) -toimintamallissa - voit myös lukea artikkelin asiaa koskien.

Lisäksi pohdittavaksi tulee, miten portfoliota opintojen edetessä työstetään. Laureassa on tunnistettu monta kohtaa, joissa opintojen aikaiseen portfolioon olisi luotevaa tuottaa sisältöä.

Miten käsitellä portfoliota korkeakoulunjohdon kanssa?

Sometaduuniin-hankkeessa käytettiin oheista lomaketta Laureassa esimiesten työpajassa. Lomake jaettiin työpajan alkaessa siten, että se oli kahtiataitettu ja kysymys, mikä on opiskelijalle tärkeintä koulutuksessa yleisesti oli päälimmäisenä vastattavana. Tämän jälkeen käsiteltiin portfoliota yleisesti vastaavilla dioilla kuin materiaalipankissa jaetuissa koulutusdioissa on esitetty. Työpajavaiheessa lomake avattiin ja käännettiin ja haettiin esimerkkien avulla vastausta kahteen kysymykseen. Esimiehet työskentelivät pareittain eri sivustoja tutkien ja ajatuksia Padleteille kirjaten. Koulutuksen lopussa käännettiin paperi ja kirjattiin itsenäisesti tavoitteet, joita on valmis asettamaan portfolionkäytön kehittämiselle johtamassaan koulutuksessa. Lomakkeet kerättiin koulutuksen lopussa ja yhteinen tavoite tiivistettiin kirjoitusten pohjalta.

Portfoliolla voi olla rooli myös työyhteisön oman osaamisen esittelyssä. Esimerkiksi hanketyössä voi auttaa paitsi konsortion muodostamisessa aiemman kehittämistyön ja osaamisen näkyväksi tekeminen. Hankkeen aloitus helpottuu, kun nopeasti hahmottuu, mitkä ovat kunkin projektijäsenen vahvuudet.

Yleisestikin portfoliota voisi hyödyntää kehityskeskusteluissa.

Oheinen esimerkkipohja korkeakoulutoimijan portfoliosta antaa ideoita portfolion sisällön aloittamisen tuottamiseen.

Feedback

Comments are moderated. If you choose to make this comment public, it will not be visible to others until it is approved by the owner.
Page created 04 September 2018, 9:24 AM / Page modified 21 November 2019, 10:29 AM
You can see this page because it is public.