Unelma-Pulinan portfolio

by Sometaduuniin-hanke

Posted by Sometaduuniin-hanke on 10 August 2018, 2:37 PM

Portfoliolle on useita määritelmiä, samoin e-portfoliolle. Yhden suoraviivaisimmista ovat määritelleet T. Cooper ja Love (2007). Heidän mukaansa e-portfolio on järjestetty kokoelma asioista (kuten dokumenteista, kuvista, videoista, pod casteistä, audiotiedostoista, Power Point –esityksistä, laskentataulukoista, tietokannoista, tapaustutkimuksista, ansioluetteloista jne.), jotka osoittavat tietoja, taitoja, arvoja tai saavutuksia ja joka ilmaisee esitettyjen asioiden merkityksellisyyttä, uskottavuutta ja tarkoitusta. Hyvän kiteytyksen e-portfoliosta tarjoaa myös Basken (2008), joka kuvaa sitä tapana synnyttää oppimista sekä dokumentoida sitä (University of Waterloo, 2017.)

Morrison (2013) kuvaa portfoliota mieluummin henkilökohtaisena oppimisportfoliona (Personal Learning Portfolio, PLP) osana henkilökohtaista oppimisympäristöä (Personal Learning Environment, PLE). PLP:n hän määrittelee virtuaaliseksi ja henkilökohtaiseksi tilaksi joka toimii dynaamisena suunnitteluvälineenä, arkistona, profiilina ja elinikäisen oppimisen, tavoitteiden ja saavutusten esittelyvälineenä. Sen luo ja sitä kontrolloi oppija itse, ja se sijaitsee omavalintaisella alustalla. Oppija itse määrittelee mitkä sen osiot ovat julkisia kenellekin ja milloin. (Morrison 2013.) Portfolio yhdistää menneen, nykytilan ja tulevan sekä henkilökohtaisen, ammatillisen ja teoriaosaamisen.

Morrisonin (2013) esittämä näkemys PLP:stä painottaa opiskelijan omavaltaisuutta ja vapautta portfolion toteuttamisen suhteen. Tämä on hyvä näkökulma, kun mietitään e-portfolion integroimista osaksi opintoja; kuinka paljon vapautta toteutuksen suhteen tulisi antaa? Miten paljon opiskelijaa tulee ohjata ja minkälaista tukea hän mahdollisesti tarvitsee vaikkapa osaamisensa sanoittamisessa?

Kun huomioidaan tämä vapaus, niin olen taipuvainen ajattelemaan, että se ei ole ongelma, että en ole halukas päättämään määritelmääni: portfolion on tarkoitus palvella tarkoitustaan ja se tulee itselle kirkastaa – olit sitten portfolion kokoaja tai opettaja, joka pyytää portfoliota tuottamaan.

 

Miksi portfolio verkkoon?

Kymmenen vuotta sitten minä kuljin mukana salkussa kansioon koottuna. Monelle tämä tapa tuntuisi edelleen omimmalta. Halusin kuitenkin pysähtyä hetkeksi siihen, miksi olen juuri e-portfolio.

Oletko pohtinut kertaakaan, kuinka taitava olen tuottamaan erilaista digitaalista sisältöä (multimediaalisuus) ja hyödyntämään eri teknologioita asiani esittämiseen? Olen antanut mielestäni näyttöä digitaalisesta osaamisestani ja uskon, että tällä on suurta arvoa nykyajassa. Olen toki myös ekologinen, koska muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia ilman uusia tulosteita. Minua on helppo päivittää ja voin kirjata uusia ajatuksia vaikka aamun Hesarin herättämänä.

Monia tapaamiani ihmisiä hämmentää se, miten e-portfoliot poikkeavat perinteisistä nettisivuista tai vaikkapa LinkedInistä. Vaikkakin tarkoitus vaikuttaa samankaltaiselta nopealla silmäyksellä, erot ovat kuitenkin perustavanlaatuisia. Itse olen analysoinut portfolion ja LinkedInin eroja (katso Taulukko 1).  Esimerkiksi tällaisen asiakeskeisen osaamista ilmaisevan koonnin tekemiseen LinkedIn ei ole välineenä toimiva, mutta voisin linkittää tämän sivuston LinkedIn-profiiliini.

 

Taulukko 1 Portfolion ja LinkedInin vertailu

Taulukko 1 Portfolion ja LinkedInin vertailu

 

Buzzetto-More (2010, 2) taas kuvaa monipuolisesti eroja nettisivuihin. Minua näissä määrityksissä puhuttaa erityisesti heidän havaintonsa siitä, että tavallisiin nettisivuihin verrattuna e-portfoliot tarjoavat enemmän ulottuvuutta syvyys- ja leveyssuunnassa. Voin siis pulista hieman vapaammin portfoliossani silloin, kun en erityisesti ole rakentamassa itsestäni mediaa vaan tekemässä itseni vuoksi (vrt. henkilökohtainen oppimisympäristö eli PLE). Portfolio on yleisestikin verkkosivua dynaamisempi kopiointimahdollisuuden ja rinnakkaisten sivustojen ollessa mahdollisia. Myös ristiinlinkittäminen on tietysti mahdollista niin portfoliosivujen kuin myös portfolion ja muiden palveluiden välillä.

Nykyteknologia on myös muuttanut tekemistäni. Barrettin (2004) mukaan teknologia tarjoaa eri lisäominaisuuksia portfolion toteutukseen, joita ei ole saatavilla perinteisiä medioita käytettäessä (ks. Taulukko 2). (Buzzetto-More 2010, 1-2.) Voit pohtia, miten nämä uudet tekemisen muodot näkyvät minun portfoliossani ja vievät osaamistani eteenpäin.

 

Perinteinen portfolioprosessi sisältää

Teknologian soveltaminen portfolioon tukee

Keräämisen

Arkistoimista

Valitsemisen

Linkittämistä ajattelussa

Reflektoimisen

Tarinankerrontaa

Peilaamisen

Yhteistyötä

Juhlistamisen

Julkaisemista

Taulukko 2 Perinteinen portfolioprosessi vs. teknologinen ulottuvuus Barretin (2004) mukaan (Buzzetto-More 2010, 2).

 

Jos päätän olla media eli julkinen portfoliosivu, olen myös muiden löydettävissä helpommin kuin kansio omistajani kaapissa. Voi kun olisin joskus suuri mielipidevaikuttaja!

 

Lähteet:
Buzzetto-More, N. 2010. The E-Portfolio Paradigm: Informing, Educating, Assessing, and Managing With E-Portfolios. Santa Rosa: Informing Science Press. https://books.google.fi/books?hl=fi&lr=&id=6MYVu4TbLcMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=The+E-portfolio+Paradigm:+Informing,+Educating,+Assessing,+and+Managing&ots=VDcVlliif9&sig=89gUUTX7mpZm4EZwK2PPoqbHef0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Morrison, D. 2013. How to create a Personal Learning Portfolio: Students and Professionals. Jan 30, 2013. https://onlinelearninginsights.wordpress.com/2013/01/30/why-students-need-personal-learning-portfolios-more-than-we-do/
University of Waterloo, 2017. ePortfolios Explained: Theory and Practice. https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/educational-technologies/all/eportfolios

Portfoliota kootessa on tärkeä pohtia miksi ja kenelle portfoliota teet. Tämän myötä myös sopivan muodon ja alustan valitseminen helpottuu.

Osa oppilaitoksista tarjoaa opiskelijoilleen käyttöön portfolion tekoon tarvittavan alustan (esim. Kyvyt.fi). Kyvyt.fi on henkilökohtainen oppimisympäristö, jonka etuja ovat mm. sivujen kopioitavuus, käyttöoikeuksien hallinta, käyttöliittymän kieli (suom/engl/ruotsi) sekä palvelimen sijainti Suomessa.

Julie Uí Choistealbha kertoi EEP-projektin työpajassa hyödyntäneensä portfoliota omien ammatillisten intressiensä tunnistamiseksi. Julie kokosi portfolioon kiinnostavia tutkimusartikkeleita ja uutisia. Kiinnostavia asioita kertyikin runsaasti, mutta kun ne oli kerätty yhteen paikkaan, niitä analysoimalla ja arvottamalla Julie pystyi tunnistamaan mikä häntä aidosti eniten kiinnosti.

Samalla tapaa opiskelija voi analysoida kokonaisportfoliotaan ja miettiä uralla tai opinnoissa suuntautumistaan.

Portfolioni on kollaasi eri yhteyksissä imetystä tiedosta ja esimerkeistä. Monen hyvän idean taustalla ollut lähde on ehtinyt valitettavasti hämärtyä matkanvarrella. Kiitos ideoista kuuluu ainakin Laureassa portfoliokäytänteitä aikoinaan kehittäneille Irma Männylle, Joel Korhoselle ja Tarjaleena Tuukkaselle, joka vaikuttaa nykyään HAMKissa. Lisäksi huikea idealähde oli ERASMUS-rahoitteinen Empowering ePortfolio Process -hankkeen työpaja ja seminaari helmikuussa 2018 Leuvenissä, jonne pääsin kuulolle. Lisäksi Tehokkaasti työelämään -hankkeen Savonian osaprojektin kanssa olen vaihtanut monesti näkemyksiä. Lämmin kiitos Teille yhteistyöstä!

 

 

Feedback

anonymous profile picture
Leena Kuosmanen
Hei Unelma-Pulina
Olen old school-ikäluokkaa ja laatinut osaamissalkun ( kansio, paperia, leikkaa, liimaa, kuvia, tilkkuja) vanhoilla konsteilla. E-portfolio on näppärä, joskin sen ytimessä on samoja periaatteita kuin vanhassa, ei kaikki vanha ole pahasta. Monet määritelmät tukevat toisiaan, kuitenkin  pedagoginen punainen lanka on jutun juuri.   Ja punainen lanka ( näen sen silmissäni, tunnen sormissani old school) taipuu moneen, eri sävyjä, solmuja, silmukoita, kudelma. Oppimisen dokumentaatio, reflektio ja  jakaminen voivat luoda uutta osaamista ja tietoa yli rajojen. Elinikäinen oppiminen kuulostaa old school -jutuilta, olisiko se enemmänkin life style learning, formal ja in-formal oppimista ja ammatillista kehittymistä.
Hyvää jatkoa, terkut Leena
Sometaduuniin-hanke - 27 February 2019, 1:22 PM

Lämmin kiitos Leena kommenteistasi. Ihastuin kielikuviin, joita käytit. Kudelmaa, solmuja, silmukoita - juuri näitä ja tätä portfoliotyöskentelyssä tuotetaan.  Näistä kielikuvista tulee mieleeni myös aivojen tietorakenteet synapseineen - uusia yhteyksiä syntyy tälläkin tasolla asioita työstäessä. Terveisin, Unelma-Pulina

Comments are moderated. If you choose to make this comment public, it will not be visible to others until it is approved by the owner.
Page created 04 September 2018, 8:32 AM / Page modified 28 January 2019, 3:05 PM
You can see this page because it is public.